Choose the best answer for the following sentence:

He entered the class, sat on the second row and _____________ at the girl sitting next to him.
 

A.

saw            

B.

talked                

C.

said              

D.

glanced

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

glanced

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.