Choose the best answer for the following sentence:

He should know how ____________ the film projector.
 

A.

to use  

B.

use

C.

uses

D.

using

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

to use

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.