Choose the best answer for the following sentence:

He wants to know about my sister’s martial status so he asked her: "_____________ ?"

A.

What do you do 

B.

When was you bom

C.

Are you enjoying your life 

D.

Are you married

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Are you married

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.