Choose the best answer for the following sentence:

I don't know why Thanh is upset, but he ___________ for us for ages.
  

A.

hasn't spoken

B.

didn't speak

C.

doesn't speak

D.

hasn't been spoken

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hasn't spoken

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.