Choose the best answer for the following sentence:

I will never forget ________________________ classmate of mine, Peter Jones, who shared _____________________ same class with me for three years.

A.

A / the

B.

The / a

C.

no article / a

D.

The / no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A / the

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.