Choose the best answer for the following sentence:

If you _______________ to me, you would have a lot of money by now.
 

A.

listened              

B.

had listened

C.

would listen                

D.

would have listened

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had listened

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.