Choose the best answer for the following sentence:

Instruction should be given ____________________.
 

A.

so that everybody can know how to do                        

B.

to know how to do
  

C.

because everybody knows how to do                    

D.

which everybody knows how to do

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

so that everybody can know how to do 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.