Choose the best answer for the following sentence:

It was not until I began to learn how to play the guitar ______________________.
 

A.

that I had realized the interest of classical music
  

B.

that I realized the interest of classical music

C.

so that I realized the interest of classical music

D.

in order that I realized the interest of classical music

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

that I realized the interest of classical music

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.