Choose the best answer for the following sentence:

I won’t lend you this money _________ you promise to pay it back.
 

A.

if                

B.

unless               

C.

or             

D.

or else

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

unless

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...