Choose the best answer for the following sentence:

Little Mary: "I have to do my homework right now."
Jack:" Little Mary said (that) she ____________ to do her homework right then."
 

A.

had                 

B.

has                   

C.

have                   

D.

has had

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

had

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.