Choose the best answer for the following sentence:

Mercury _______________ at 357.23 degrees centigrade.
  

A.

boils          

B.

is boiling         

C.

boiling   

D.

boiled

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

boils

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.