Choose the best answer for the following sentence:

Mr. Lam goes to work on foot once a week. It means he _____________ walks to work.A.

never

B.

sometimes

C.

often

D.

usually

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sometimes

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...