Choose the best answer for the following sentence:

Parents try to do their best for their children ___________ the fact that the children sometimes misunderstand their caring.
 

A.

though              

B.

although                    

C.

despite of                

D.

in spite of

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

in spite of

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...