Choose the best answer for the following sentence:

Please let it _____________________ clearly. I am not used ___________________ something twice.

A.

 understand - to saying                

B.

to understand - to say
 

C.

be understood - to saying                

D.

be understood - to say

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

be understood - to saying

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...