Choose the best answer for the following sentence:

She did the work _________ her own.
 

A.

by                

B.

for   

C.

with   

D.

on

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

on

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...