Choose the best answer for the following sentence:

She does not see her grandchildren very often so she makes ______________ real fuss of them when she does.
 

A.

a        

B.

an                  

C.

the            

D.

Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...