Choose the best answer for the following sentence:

The boy, with his two companions, ___________________ the cherry tree now.
 

A.

has split                

B.

have split
 

C.

is splitting               

D.

are splitting

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

is splitting

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...