Choose the best answer for the following sentence:


The doctor examined him and __________ that he ____________his arm.

A.

found / broke

B.

had found / broke

C.

 found / had broken 

D.

would find / broke

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 found / had broken 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.