Choose the best answer for the following sentence:

The famous architect, Frank Lloyd Wright, ____________. 

A.

was greatly from his mother's influence

B.

was greatly his mother influenced him

C.

was greatly influenced by his mother

D.

was greatly influencing for his mother

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

was greatly influenced by his mother

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...