Choose the best answer for the following sentence:

The fight _____________ illiteracy continued in the following summer.
 

A.

for                 

B.

against                  

C.

about                

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

against 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.