Choose the best answer for the following sentence:

The first person _____________ the classroom last Monday might know the reason.

A.

entered                  

B.

to enter

C.

who enters                 

D.

whom entered

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to enter

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.