Choose the best answer for the following sentence:

The Mekong Delta is ________________ deltas in Vietnam.
 

A.

the largest of the two                           

B.

the more larger of the two

C.

one of the two largest                   

D.

one of the two larger

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

one of the two largest

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.