Choose the best answer for the following sentence:

The most obvious trend in the graph is that women have a ______________ salary in ______________ of the countries as described.

A.

as low - many

B.

lower - most

C.

lowest - most

D.

lower - more

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

lower - most

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.