Choose the best answer for the following sentence:

The newspaper report contained ___________ important information.

A.

many                   

B.

a lot of                       

C.

an                  

D.

another

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a lot of

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.