Choose the best answer for the following sentence:

The referee signals with a whistle and by lowering his arm, and the player taking the penalty ___________ must immediately throw the ball with an uninter-rupted motion toward the goal.

 

A.

arm               

B.

shot                  

C.

net                  

D.

goal

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

shot

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.