Choose the best answer for the following sentence:

The room is too dirty. It ________________ now.
 

A.

should clean                        

B.

should have cleaned

C.

should be cleaning                              

D.

should be being cleaned

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

should be being cleaned

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.