Choose the best answer for the following sentence:

The state is at least ___________ England.

A.

twice as big as

B.

as twice big as

C.

as two times big as               

D.

as big as twice

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

twice as big as

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...