Choose the best answer for the following sentence:

The vicar passed __________ yesterday. No flowers by request.

A.

over 

B.

off  

C.

through 

D.

away

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

away

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.