Choose the best answer for the following sentence:

Their company was made ___________ 100,000 USD in taxes.
 

A.

pay          

B.

to pay                

C.

paying             

D.

paid

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to pay

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...