Choose the best answer for the following sentence:

There is a lot of variation between the regions ____________ average income.

A.

with                  

B.

against                   

C.

in                 

D.

upon

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

in

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.