Choose the best answer for the following sentence:

They sell all kinds of rubbish now, but ________.

A.

they once sold good handmade furniture

B.

they have once sold good handmade furniture

C.

they were once selling good handmade furniture

D.

they would once be selling good handmade furniture

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

they once sold good handmade furniture

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.