Choose the best answer for the following sentence:

They've decided that the memorandum should be sent only to those ____________.
 

A.

respective                   

B.

relative              

C.

worried              

D.

concerned

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

concerned

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...