Choose the best answer for the following sentence:

This box ___________ for a long time yet.

A.

hasn't been opened               

B.

hadn't been opened

C.

wasn't opened           

D.

wasn't being opened

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hasn't been opened 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...