Choose the best answer for the following sentence:

Turn off the gas. Don’t you see the kettle __________________ ?
 

A.

boil       

B.

boils        

C.

is boiling          

D.

boiled

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

is boiling

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.