Choose the best answer for the following sentence:

We ___________ dinner at home on Saturdays.

A.

haven’t had 

B.

didn’t had

C.

aren’t have 

D.

don’t have

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

don’t have

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.