Choose the best answer for the following sentence:

We would like to thank the local enterprises we work _______________ to organize the event.

A.

on cooperation with

B.

on cooperation of

C.

in cooperation with

D.

in cooperation to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

in cooperation with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.