Choose the best answer for the following sentence:

“Where’s the old chicken coop?”

“It ___________ by a windstorm last year.”
 

A.

destroy            

B.

is destroyed                

C.

was destroyed                 

D.

destroyed

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

was destroyed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.