Choose the best answer for the following sentence:

Who does the book belong ______________?
 

A.

for                  

B.

to               

C.

on                     

D.

through

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...