Choose the best answer. My sister has .................. lips.

A.

full

B.

the full

C.

big

D.

the big

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.