Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given.

You / me / Smith / have / not / got / much / future / firm //.

A.

Between you and me, Smith hasn’t got much in the future of a firm.

B.

Between you and me, Smith hasn’t got much of a future in the firm.

C.

Among you and me, Smith hasn’t got much in the future of a firm.

D.

Among you and me, Smith hasn’t got much of a future in the firm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Between you and me, Smith hasn’t got much of a future in the firm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.