Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

She/ practise/ play/ tennis/ every day/ she/ want/ famous/ one day.

A.

She practises playing tennis one day because she wants to be famous every day.

B.

She practise playing tennis every day because she wants famous one day.

C.

She practise playing tennis every day because she wants being famous one day. 

D.

She practises playing tennis every day because she wants to be famous one day.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

She practises playing tennis every day because she wants to be famous one day.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.