Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

The Roman alphabet/ take/ thousands of years/ develop.

A.

The Roman alphabet took thousands of years to develop.

B.

The Roman alphabet took thousands of years for developing.

C.

The Roman alphabet took thousands of years developing.

D.

The Roman alphabet took thousands of years for development.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The Roman alphabet took thousands of years to develop.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...