Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Tom/ favourite/ football/ team/ Manchester United.

A.

Tom's football favourite team is Manchester United.

B.

Tom’s football team favourite is Manchester United.

C.

Tom’s favourite team football is Manchester United.

D.

Tom’s favourite football team is Manchester United.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tom’s favourite football team is Manchester United.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.