Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

hair /Jimmy / has / hair / but / Johnny’s / dark / is / fair / got

 

 

A.

Jimmy has fair hair but Johnny’s is got dark hair.

 

B.

Johnny’s is fair hair but Jimmy has got dark hair.

 

C.

Jimmy is fair hair but Johnny’s has got dark hair.

 

D.

Jimmy has got dark hair but Johnny’s hair is fair.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Jimmy has got dark hair but Johnny’s hair is fair.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.