Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

she / the / spent / whole / afternoon / chatting / with / her / new / friend/.

A.

She spent the whole afternoon chatting with her new friend.

B.

She spent whole the afternoon chatting with her new friend.

C.

She spent the whole afternoon chatting with her friend new.

D.

She spent the whole afternoon with chatting her new friend.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

She spent the whole afternoon chatting with her new friend.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.