Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

everyone / like / her / because / she / kind / caring / teacher /.

A.

Everyone likes her because she is kind and caring teacher.

B.

Everyone likes her because she is a kind and caring teacher.

C.

Everyone like her because she is a kind and caring teacher.

D.

Everyone is like her because she is kind and caring teacher.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Everyone likes her because she is a kind and caring teacher.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...