Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I’d like / watch / film / show / 9p.m / VTC1 channel.

A.

I’d like watching the film showing at 9 p.m on VTC1 channel.

B.

 I’d like to watch the film showing at 9 p.m on VTC1 channel.

C.

I’d like to watch the film showing at 9 p.m in VTC1 channel.

 

D.

I’d like to watch the film shown at 9 p.m on VTC1 channel.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I’d like to watch the film shown at 9 p.m on VTC1 channel.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...