Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

Mr. Ha / about / traveling / does / worry / son's / why / his //?

A.

Why Mr. Ha does worry about his son’s traveling?

B.

Why does Mr. Ha worry about his son’s traveling?

C.

Why does his son’s traveling worry about Mr. Ha?

D.

 Why his son’s traveling does worry about Mr. Ha?

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Why does Mr. Ha worry about his son’s traveling?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.