Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

 I / think / nothing / better than / go for a picnic / you and our classmates.

A.

I think that nothing is more better than to go for a picnic with you and our classmates.

B.

I think that nothing is the most better than to go for a picnic with you and our classmates.

C.

I think that nothing is better than to go for a picnic with you and our classmates.

D.

I think that nothing is better than but to go for a picnic with you and our classmates.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I think that nothing is better than to go for a picnic with you and our classmates.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.