Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

job / to / going / the / to /I a / are / capital / you / find //?

A.

Are you going to the capital to find a job?

B.

Are you to find a job to the capital going?

C.

Are you a job to find going to the capital?

D.

Are you to the capital going to find a job?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Are you going to the capital to find a job?

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.